Tuesday, July 21, 2009

ريش


ريش گذاشته بوديم
نه از روي اين اعتقاد كه ريش مرد همچون حجاب است براي مرد
و نشانه ي نجابت
و نه به خاطر مال دنيا
كه مثل بعضي ها برايمان وام خارج از نوبت عزت و احترام كاذب بياورد
كه از روي تنوع
از خيابان رد مي شدم
بدون توجه به چراغ هاي عابر پيااده
راننده اي رد شد و فرياد زد
تو اون ريشت رييي....م....نمي بيني چراغ قرمزه؟؟
چه كاربرد خوبي!!!مي شد فحش هاي ديگري هم شنيد....نه؟

No comments:

Post a Comment