Monday, June 29, 2009

تفاوت
امریکا


مایکل جکسون


با دنیا وداع می کند


رسانه های بزرگ دنیا تحت تاثیرش قرار می گیرند


و مسئولین فرهنگی کشور از آن با اندوه صحبت می کنند


و مردم جهان در سوگش اشک می ریزند


ایران


محمد رضا شجریان


خبر از لغو کنسرت تابستانی اش می دهد


و مسئولین محترم می گویند:ما که مجوز کنسرتی برا شجریان صادر نکرده بودیم؟؟ ایشان چه چیزی را منتفی کرده ؟

No comments:

Post a Comment